ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดจุลหัตถการ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดจุลหัตถการ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดจุลหัตถการ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น การจัดซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดจุลหัตถการ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดจุลหัตถการ จำนวน ๑ ชุด