ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษา รอบโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษ และรอบรับตรงอิสระ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในรอบโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษ และรอบรับตรงอิสระ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น อาศัยคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ข้อ 3.3 จึงประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบดำเนินการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะประกาศกำหนดการให้ทราบในภายหลัง ที่ http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน