ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 อาศัยคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ข้อ 3.3 จึงประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ตามเอกสารแนบ 1 ผู้มีรายชื่อตามประกาศสามารถศึกษารายละเอียดกำหนดการได้ตามเอกสารแนบ 2 อนึ่ง ผู้ที่มีรายชื่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้ศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติในการสอบตามเอกสารแนบ 3 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ให้ติดตามแนวปฏิบัติในการสอบจากคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพภายหลัง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน