รายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบ ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมหว้ากอ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยกำหนดเป้าหมายให้กิจกรรม/โครงการมีการบูรณาการกับการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์บูรณาการกับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี