ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาด้านการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ในการพัฒนาการศึกษาด้านการพยาบาล

        เมื่อช่วงเช้าวันที่13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาด้านการพยาบาล ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำโดยรองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สืบเนื่องจากทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งกระบวนการเทียบเคียงเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโดยเฉพาะในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อสุขภาวะของประชาชนทุกคน โดยจะร่วมมือกันในการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ พัฒนาผลการสอบใบอนุญาตวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล ตลอดจนเรียนการสอนที่ทันสมัยในศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ การฝึกภาคปฏิบัติรวมถึงในแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “หลังจากลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้แล้ว สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปก็คือความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาเป็นลำดับแรกในการพัฒนาข้อสอบเพื่อยกระดับการสอบใบประกอบวิชาชีพของทั้งสองสถาบันให้ได้ระดับสูง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งมีผลการสอบในระดับสูงอยู่แล้วก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของเรา เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้สูงขึ้น ลำดับต่อมาจะเป็นการพัฒนาคณาจารย์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโจทย์สถานการณ์จำลองในการเรียนการสอนนักศึกษา การทำวิจัยร่วมกัน การบริการวิชาการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ที่วางแผนไว้ คือการเปิดหลักสูตร 2 ภาษา ก็จะได้เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน ทั้งในหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา”

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้เยี่ยมชมศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี