ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมชุดดักไอสารเคมี จำนวน ๙ ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมชุดดักไอสารเคมี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๙ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมชุดดักไอสารเคมี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๙ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น การจัดซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมชุดดักไอสารเคมี จำนวน ๙ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมชุดดักไอสารเคมี จำนวน ๙ ชุด