หลักสูตรที่เปิดสอน (ได้รับการปรับปรุงหลักสูตรในปีงบประมาณ 2564)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
View

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
View