หลักสูตรที่เปิดสอน (ได้รับการปรับปรุงหลักสูตรในปีงบประมาณ 2565)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
View

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
View

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
View

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
View

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

View

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
View

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
View