คณะวิทยาการจัดการ สานต่องานบริการวิชาการชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ สานต่องานบริการวิชาการชุมชนตำบลยางหย่อง พร้อมหนุนเสริม “ตลาดเพชรยางหย่องตลาดนัดชุมชน

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ เข้าพบนายวิทยา เทพอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ องค์การบริการส่วนตำบลยางหย่อง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565

            โดยในปีงบประมาณ 2565 ทางคณะและภาคีเครือข่ายจะดำเนินการหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในประเด็นพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการขยายผลทำเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบล ยางหย่อง การบริหารจัดการกลุ่ม เพชรยางหย่องและการพัฒนาช่องทางส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยกำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นในการพัฒนาเป็น 3 กลุ่มกิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมขยายผลการพัฒนาการทำเกษตรปลอดสารพิษและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากวัตถุดิบตกเกรดและทรัพยากรทางการเกษตรของ ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทางการตลาดส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ออฟไลน์ของผลิตภัณฑ์ในนาม เพชรยางหย่องชุมชนตำบล ยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารพิษตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการได้มีแผนที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดตลาดนัดชุมชนโดยการบริหารงานของชุมชนในนาม ตลาดเพชรยางหย่องรวมถึงเชื่อมโยงฐานเรียนรู้เชิงเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยลวิถีของดียางหย่อง ส่งเสริมฐานเรียนรู้เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยทั้ง 6 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ 1. ฐานเรารักษ์ยางหย่อง 2.ฐานภูมิปัญญาข้าวหลามยางหย่อง 3. ฐานการปลูกผักปลอดสารพิษ 4. ฐานการทำปุ๋ยอินทรีย์บ่อหมักรักษ์โลก 5. การปลูกข้าวปลอดสารพิษ 6. โคก หนอง นา ชีวิตพอดีด้วยวิถีพอเพียง ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานและพัฒนา และฐานเรียนรู้ที่ 7 ตลาดชุมชนเพชรยางหย่องให้แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี