นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่มาเปิดจุดบริการฉีดวัคซีน

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่มาเปิดจุดบริการฉีดวัคซีน

          พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้แทนคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 มกราคม 2565

          ก่อนการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ ดร.ทัดทอง พราหมณี ผศ.ดร.ปรัชญา มุกดา และ ผศ.กฤษณ์ ไชยวงศ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในกิจกรรม Thailand Research Expo 2021 Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Academy) ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

          จากนั้น เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนดอนขุนห้วยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

          โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เดินทางไปยังอาคารสุเมธตันติเวชกุล เพื่อให้กำลังใจและกล่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่มาเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 6 – 21 มกราคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความแออัดในการเดินทางไปรับบริการที่สถานพยาบาล  

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี