ประชุมมูลนิธิพระครูโกศลวัชรธรรม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ปี65

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมมูลนิธิพระครูโกศลวัชรธรรม
เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2565

         เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์วิจัยสิงขรมะริดศึกษา อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระครูโกศลวัชรธรรม ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดทองนพคุณ โดยมีคณะกรรมการ และศูนย์ประสานความมั่นคงชายแดน เข้าร่วม

       มูลนิธิพระครูโกศลวัชรธรรม จัดตั้งขึ้นบนความร่วมมือของวัดทองนพคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และศูนย์ประสานความมั่นคงชายแดน มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษาและะการกีฬา สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนไทยและเยาวชนสัญชาติเมียนมาเชื้อสายไทย และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และฝั่งสิงขร ประเทศเมียนมา

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี