ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2561

ดาวน์โหลดข้อบังคับฯ

ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2561