ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบสมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบสมัยใหม่ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบสมัยใหม่ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น การจัดซื้อชุดเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบสมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เอสซอม จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบสมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด