ประกาศขอยกเลิกกำหนดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับเดิม) และขอให้ใช้ กำหนดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับปรับปรุง) แทน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ขอยกเลิกกำหนดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับเดิม) และขอให้ใช้ กำหนดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับปรับปรุง) แทน


            เพื่อให้การกำหนดการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอแจ้งยกเลิกกำหนดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับเดิม) และขอให้ใช้กำหนดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับปรับปรุง) แทน เนื่องจากในกำหนดการเดิมได้จัดให้มีการหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันตรุษจีนและรัฐบาลไม่ได้ประกาศเป็นวันหยุดราชการจึงทำให้เกิดความผิดพลาดในวันดังกล่าว ในการนี้ จึงขอยกเลิกกำหนดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับเดิม) และขอให้ใช้กำหนดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับปรับปรุง) แทน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน