ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ บัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ บัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 กำหนดให้มีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่าง วันที่ 15 – 16 มกราคม 2565 นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อาศัยคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ข้อ 3.3 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบ 1 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามขั้นตอน และแนวปฏิบัติตามเอกสารแนบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 หากท่านไม่ดำเนินการภายกำหนดการดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้มีรายชื่อสำรองเข้าสู่กระบวนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทดแทนในลำดับต่อไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน