ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔


         ดาวน์โหลดระเบียบฯ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน