ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดข้อบังคับฯ

ข้อบังคับฯว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔