ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกโครงการซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๒ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอยกเลิกโครงการดังกล่าว

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน