ประกาศแนวปฏิบัติการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564


            เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได้เลือกเรียนในรายวิชาที่มีความหลากหลาย หรือสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติหรือสามารถลงทะเบียนเรียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 21 ข้อ 22 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 ข้อ 17 และข้อ 18 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน