ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 3/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (ภาคฤดูร้อน)


            เพื่อให้การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ในการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (ภาคฤดูร้อน) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (ภาคฤดูร้อน) ดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน