อบรมทักษะการสื่อสารให้เป็นมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมทักษะการสื่อสารให้เป็นมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

     เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพูด การสื่อสาร องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการการสื่อสารอย่างมืออาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ (Zoom) สร้างทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในการพูดและการสื่อสาร และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

     โดยมี อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศสาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยาการในการบรรยายให้ความรู้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการสร้างความไว้วางใจ เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือการทำให้เกิดความเข้าใจ กระบวนการส่งและการรับข่าวสารเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งการสื่อสารต้องมีการวางแผนการสื่อสารในแต่ละครั้ง

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน