ร่วมแถลงข่าวการจัดงานพระนครคีรี–เมืองเพชร ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานพระนครคีรี–เมืองเพชร ประจำปี 2565

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานพระนครคีรี–เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565 ที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าว

            การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “Phetchaburi City of Gastronomy ตำนานอาหาร  สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำพระนครคีรี สดุดีจอมราชัน” ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18–27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี และพื้นที่โดยรอบ เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี

            สำหรับมาตรการในการป้องกันป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางจังหวัดเพชรบุรี ได้มีมาตรการที่เข้มงวด มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงานบริเวณทางเข้างาน 6 จุด  ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานประวัติการได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อโควิด 19 ภายใน 72 ชั่วโมง หากไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนหรือผลตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมงานจะต้องผ่านการตรวจ ATK บริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้างาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบประจำจุด ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมและบริเวณที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น จุดถ่ายภาพ ห้องน้ำฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อชั่วโมง และจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

#ลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี