กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำปรึกษา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะท กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18  กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของนักศึกษา ต้องช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวเองเมื่อเช้าศึกษาสู่สถานศึกษาใหม่ เช่น การปรับตัวกับเพื่อนใหม่ ปรับตัวในการเรียนในสถาบันอุดมศึกษานักศึกษาต้องรู้จักมีความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น ถ้านักศึกษาได้มีโอกาสปรับตัวให้สามารถดำเนินการด้วยดี เริ่มต้นดี นักศึกษาก็จะประสบความสำเร็จในการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเหลือนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการปรับตัวและช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาประสบปัญหา

        ด้วยเหตุผลดังกล่าวกองพัฒนานักศึกษาจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และทักษะแก่อาจารย์ที่ปรึกษา การจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน