คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ วิศวกรรมศษสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 001/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ วิศวกรรมศษสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลดคำสั่งฯ

001-25~1