คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 004/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ดาวน์โหลดคำสั่งฯ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 004-2564

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน