ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจต้อนรับคณะดูงานจาก มทร.รัตนโกสินทร์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายอิทธิกร ชำนาญอักษร อดีตผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะอุตสาหกรรมมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วยบุคลากร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         การศึกษาดูงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝนนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการในระหว่างกำลังศึกษา จึงได้มาศึกษาดูงานเพื่อนำแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน