ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมนำเสนอผ้า “ลายปลาทู” ในงานแสดงแบบผ้าไทย “สิริพัตรา บ่พิราลัย”

ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมนำเสนอผ้า “ลายปลาทู” ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา
ในการเดินแสดงแบบผ้าไทย “สิริพัตรา บ่พิราลัย”

             สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วยผู้ชาวยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ สภาศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

            การประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ในการฉลอง งาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”

            โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ได้ร่วมการเดินแสดงแบบผ้าไทย “สิริพัตรา บ่พิราลัย” ในชุดผ้า “ลายปลาทู” ซึ่งเป็นลายจากผลงานวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของปลาทะเลที่สำคัญในอ่าวไทยให้มีความโดดเด่นคู่กับการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการค้าโบราณและวัฒนธรรมสมัยทวารวดีในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน