กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร

        อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นให้กับนักศึกษา จำนวน 500 คน ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  

       สืบเนื่องจากประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชนอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศ โดยมีสาเหตุจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย มีการเสพสารเสพติด มึนเมาประมาท คึกคะนอง และไม่เคารพกฎจราจร ประกอบกับสภาพของรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

        นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาสวมหมวกนิรภัย 100% เมื่อขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎจราจร

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน