“100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”

🎊🎊 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”🎊🎊

👉 อ.ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ รับรางวัล “ราชภัฏคุณากร” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

👉นายเฉลิม พึ่งแตง ช่างปูนปั้นจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ภูมิราชภัฏ” ผู้ทำคุณประโยชนน์ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อท้องถิ่นและสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน