100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน

100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน

            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทรงเปิดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมงาน

           ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี