คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดอบรมทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skills” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skills” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ให้กับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 188 คน ในรูปแบบออนไลน์  (ZOOM) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เครื่องมือวิศวกรสังคม เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิต “นักคิด” “นักสื่อสาร” “นักประสาน” และ “นักสร้างนวัตกรรม” ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อสังคม สามารถนำความรู้กลับไปสร้างและพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต การทำงานและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อให้นักศึกษาได้เติบโตเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของทุกองค์กรการทำงาน กิ

            กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยายทักษะทั้ง 5 ทักษะ ประกอบด้วย อาจารย์ชลีดล อินยาศรี บรรยายทักษะการใช้เครื่องมือฟ้าประทาน อาจารย์ดวงฤดี ชูตระกูลอาจารย์ บรรยายทักษะการใช้เครื่องมือนาฬิกาชีวิต อาจารย์พรพรรณ ทองแพง บรรยายทักษะการใช้เครื่องมือ Timeline พัฒนาการ อาจารย์ชลาลัย วงเวียน บรรยายทักษะการใช้เครื่องมือ Timeline กระบวนการ และอาจารย์ปองพล รักการงาน บรรยายทักษะการใช้เครื่องมือ M.I.C Model

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน