ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

LCTUBE

ด้วยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศให้แก่ประชาชน โดยบรรจุสื่อทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์ของศูนย์ภาษา ฯ โดยนักศึกษา / บุคลากร สามารถเข้าชมสื่อ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://lc.dru.ac.th/LCTUBE/

https://lc.dru.ac.th/LCTUBE/