ลงนามความร่วมมือยกระดับการศึกษา จ.ประจวบ

มรภ.เพชรบุรี ร่วมกับ จ.ประจวบฯ ลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณภาพและคุณธรรม

       เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565  ที่ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และสร้างโรงเรียนต้นแบบเพื่อขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมโดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการศึกษาสู่การพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน และโรงเรียนให้มีคุณภาพ สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อร่วมดำเนินการแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีบทบาทหน้าที่ในการให้ข้อมูล เชื่อมประสานงานระดับพื้นที่ รวบรวมปัญหาเพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ในการดำเนินงาน โดยมุ่งหวังให้เกิดระบบและกลไกความร่วมมือในการสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถปรับตัวและรู้เท่าทันกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในสังคมโดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ จนสามารถสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านคุณภาพ และคุณธรรม

       สำหรับสถานศึกษาที่ร่วมลงนามคงามร่วมมือในครั้งนี้มีทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียนบ้านพุน้อย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เมื่อได้รูปแบบการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา (โมเดลตันแบบ)  ที่มีคุณภาพแล้ว จะขยายผลไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน