ยกระดับคุณภาพการปลูกข้าวด้วยนวัตกรรมการเกษตร

มรภ.เพชรบุรี ยกระดับคุณภาพการปลูกข้าวปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการเกษตร

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับเกษตรกรกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านหนองตาเมือง โดยมีนายประยูร ไพรพล ประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นในการยกระดับคุณภาพการปลูกข้าวปลอดภัยด้วยนวัตกรรมทางการเกษตร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565

      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีแนวคิดในการสร้างเครือข่ายและขยายผลการผลิตข้าวที่มีคุณภาพโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกลุ่มวิสาหกิจข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนต้นแบบด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบุรี ไปดำเนินการในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน