คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาลงพื้นที่บูรณาการการเรียนการสอน

คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาลงพื้นที่บูรณาการการเรียนการสอน

อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดกิจกรรมและให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งใน รายวิชาทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด อาจารย์ประจำรายวิชา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ออกแบบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติจริง เพื่อประเมินทักษะ ความคิด ทัศนคติและปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหา โดยทุกกระบวนการทำงาน นักศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการเองทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การกำหนดสถานที่ในการจัดกิจกรรม ตลอดจนการระดมทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อการบริการวิชาการสู่สังคม ฝึกการเป็นผู้ให้ที่สมบูรณ์แบบ
#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี