นายกสภาฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

          พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้แทนคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          ก่อนการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กชายวีรภัทร ตั้งตระกูลวนิช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ รอบคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง “Big Bay Vie Heat Round 2022 Thailand” โดยมีอาจารย์ ดร.จรรยา อุดมทรัพย์ เป็นผู้ฝึกซ้อม

          หลังจากนั้นเป็นการประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาท้องถิ่น โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การวิจัยเรื่องต้นแบบนวัตกรรมชุดพยุงและเคลื่อนย้ายช้างเอเชียด้วยระบบผ่อนแรงอย่างง่าย

          โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ชุดครุยวิทยฐานะ ตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดเพชรบุรีของพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดโครงการพระราชดำริต่าง ๆ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน