สำนักส่งเสริมวิชาการจัดโครงการพัฒนารายวิชา Blended learning

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการการพัฒนารายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Blended learning ระหว่างวันที่ 9 และ 19-20 มีนาคม 2565 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ เป็นประธาน ประกอบด้วย

          1) อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา มคอ.3 ที่เน้นสมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (OBE) ในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning  ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจการจัดทำ มคอ.3 ที่เน้นสมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

2) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการจัดทำสื่อต้นแบบที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Blended learning ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำสื่อต้นแบบที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนได้ โดยมีเป้าหมายคือ 16 สื่อต้นแบบจากทั้ง 8 คณะ

3) อบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Blended learning วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ  อาจารย์ ดร. กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เทคนิคการสอน รูปแบบการสอนแบบ hybrid learning และสร้างคลิปสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Camtasia ที่มีความทันสมัยในยุคปัจจุบัน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน