การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 1697/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับดูแล และจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การกำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเภทสื่อสิ่งวิดีโอ

เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565

ให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทางออนไลน์