รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2561

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2561

 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2561

 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2561

 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2561

 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2561

 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2561

 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2561

 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2561

 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2561

 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2561

 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2561

 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2561

 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2561