การประยุกต์ใช้ python เพื่อจัดการงานอุตสาหกรรมและเชื่อมโยง IoT

การประยุกต์ใช้ python เพื่อจัดการงานอุตสาหกรรมและเชื่อมโยง IoT

          สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ python เพื่อจัดการงานอุตสาหกรรมและเชื่อมโยง IoT ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน Outcome-based education : OBE

          โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2565 และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิ่งกาญจนา  ดุงโคกกรวด วิศวกรระดับ1 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น มาเป็นวิทยากรผู้บรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ

#กลุ่มงานสื่อสรองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี