องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและวิศวกรสังคม

         เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยรับฟังการบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์ เพื่อสร้างบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ ที่มีทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองและวิชาชีพ รวมทั้งรับฟังแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่น ๆ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ที่ได้มีการประสานประโยชน์ทรัพยากรตามกลุ่มคลัสเตอร์เฉพาะทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาทิ คลัสเตอร์ด้านอาหาร การท่องเที่ยว คลัสเตอร์พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลัสเตอร์การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คลัสเตอร์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ช่างศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ เป็นต้น

         และในบ่ายวันเดียวกันได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2565 ที่มุ่งสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย  ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง รู้จักระดมทรัพยากรและสรรพกำลังในการแก้ไขปัญหา  และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน