เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดกระบี่ เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

             เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เทพพนมฟาร์ม) อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ในการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ

             คณะศึกษาดูงานได้มีการศึกษาดูงานใน 3 ส่วน ประกอบด้วย การฟังบรรยายผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ กรรมการและเลขานุการ อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี การเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ คณะทำงานโครงการ อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี และการเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย บริเวณอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ คณะทำงาน อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี

            โอกาสนี้ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มอบหนังสือจากผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงานด้วย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน