คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


โดย : นายณัฐพล สุขอนันต์

DOWNLOAD |  BACK

ด้านที่ 2 -การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ