ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

         นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน zoom เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมในการจบการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิต                 

        ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณบรรพต พงษ์รอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ศิษย์เก่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มาเป็นวิทยากรการบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู” และคุณพรพรรณ เผือกผ่อง จากสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา บรรยายหัวข้อ “ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน