คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนแบบ Multi functions เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการคณะพยาบาลฯ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนแบบ Multi functions เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการคณะพยาบาลฯ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง


โดย : นางสาวประภัสสร อินทราพงษ์

DOWNLOAD |  BACK

การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนแบบ molti functions

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน