ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินทักษะ

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน