รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

           เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้แทนคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม  

           ในที่ประชุม ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีลายอัตลักษณ์ในพื้นที่วิจัยตามเส้นทางการค้าโบราณของศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา ที่เกิดจากการวิจัยเรื่องราวในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยทวารวดี ทำให้เกิดลายผ้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ร่วมของพื้นที่ จำนวน 5 ลาย ประกอบด้วย ผ้าลายทุ่งนาป่าตาล ผ้าลายครอบครัวปลาวาฬ ผ้าลายทวารวดี ผ้าลายปลาทู ผ้าลายเพชรราชภัฏ และผ้าลายสุวรรณวัชรที่ต่อยอดมาจากผ้าลายเพชรราชภัฏและได้รับการยอมรับจากจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัด

          โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำทีมนำทีมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เนื่องในวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย แสดงความกตัญญู ขอขมาและรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี