ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565

          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการศึกษาประวัติศาสตร์เพชรบุรี : ชุมชนบนเส้นทางการค้าโบราณ สังกัดคณะครุศาสตร์ อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ข้อ 14 จึงประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 1 อัตรา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565