โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
และการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย

            ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นประธานในการเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน ที่ผ่านมา

            การจัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 รวมทั้งสิ้น 41 โรงเรียนเข้าร่วมโรงการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมให้เกิดสื่อหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ PB และการส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู และบูรณาการการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ PB และการส่งเสริมคุณธรรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี