MOU การพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

           ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และส่งเสริมคุณธรรมกับ 41 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          สำหรับการดำเนินงานโครงการตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ เป็นการดำเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยกระดับการศึกษาทั้งของนักเรียน ครูและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยต้องการยกระดับการศึกษาของนักเรียนในด้านการอ่านออกเขียนได้ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะคณิตศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการจัดกลุ่ม PLC ในโรงเรียน

          โดยมีเป้าหมายเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และส่งเสริมคุณธรรม ในเรื่องของการยกระดับการศึกษาของนักเรียน ส่งเสริมให้เกิดสื่อหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมุ่งหวังให้โรงเรียนมีสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้แบบ Active Learning นักเรียน ครู และผู้บริหารได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการจนสามารถเป็นต้นแบบ และขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ ตลอดจนเกิดระบบและกลไกความร่วมมือในการสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการจัดการเรียนการสอน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี